Cô giáo như mẹ hiền

 10/01/14  Văn bản nhà trường  206
PHÒNG GD VÀ ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG MẦM NON SƠN KIM2 Số:15 /BC-TMN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Sơn Kim2, ngày 23 tháng 12 năm 2013 BÁO CÁO SƠ KẾT KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ I 1. Thực hiện quy hoạch ...
 10/01/14  Văn bản nhà trường  223
PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG MN SƠN KIM2 Số 03/ KHTH- MN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Sơn Kim2, ngày 15 tháng 10 năm 2013 KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC: 2013-2014 I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày ...
 10/01/14  Văn bản nhà trường  216
PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG MÂM NON SƠN KIM 2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO CAM KÊT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2013 – 2014 ...
 10/01/14  Văn bản nhà trường  227
PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜ TRƯỜNG MẦM NON SƠN KIM 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Kim 2, ngày 20 tháng 9 năm 2013 NGHỊ QUYẾT V/v thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014. Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15 ...
 10/01/14  Văn bản nhà trường  191
PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠNTRƯỜNG MẦM NON SƠN KIM 2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Kim 2, ngày 23 tháng 9 năm 2013 CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NĂM HỌC 2013-2014 I. Đặc điểm tình hình: 1. Tổng số CB, GV, NV: 30, trong đó: CBQL; 3; GV; 23 ; NV: 2 ; NVND: 2 (HĐ ...
 10/01/14  Văn bản nhà trường  318
KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013 - 2014 Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non (GDMN), giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014; Căn cứ Quyết định số ...